algemene voorwaarden
Drumstel Tama grijs

inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Algemeen
Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4 – Vergoedingen
Artikel 5 – Instrumenten en materialen
Artikel 6 – AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en portretrecht
Artikel 7 – Overige bepalingen
Artikel 8 – Overmacht

artikel 1 - definities

In deze algemene voorwaarden worden onder andere de volgende termen gebruikt en bedoeld:

 1. ‘Count me in’:
  De opsteller en gebruiker van deze voorwaarden en tevens de ondernemer die in opdracht van en/of ten behoeve van de deelnemer drumsessies verzorgt.
 2. Deelnemer:
  De persoon ten behoeve van wie ‘Count me in’ de drumsessies verzorgt.
 3. Vertegenwoordiger:
  De partij die bevoegd is om op naam van en voor rekening van de deelnemer een overeenkomst te sluiten en opdracht te geven tot het verlenen van de diensten daarin genoemd. Dat kan zijn een ouder, voogd, verzorger of andere wettelijke vertegenwoordiger.
 4. Dienstenovereenkomst:
  De tussen ‘Count me in’ en deelnemer/vertegenwoordiger gesloten overeenkomst waarin omschreven wordt welke diensten door ‘Count me in’ worden aangeboden en verricht. De dienstenovereenkomst wordt gesloten bij het aanvragen van een jaarabonnement.

artikel 2 - algemeen

 1. Het drumjaar bij ‘Count me in’ is gelijk aan het schooljaar voor het voortgezet onderwijs, inclusief vakanties, in de regio Midden. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen sessies plaats, tenzij het inhaalsessies in overleg  betreffen. Een drumjaar bestaat derhalve uit 40 sessieweken. 
 2. Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst blijkt dat voor het verantwoord leveren van afgesproken diensten wijzigingen en/of aanvulling nodig zijn dan zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. Beide partijen hebben een gelijke verantwoordelijkheid om tijdig dit overleg aan te vragen.
 3.  ‘Count me in’ is een zelfstandige, onafhankelijke en particuliere onderneming gericht op het verschaffen van speelplezier tijdens begeleide drumsessies. Er wordt op geen enkele wijze therapie en/of zorg aangeboden. Ook is het nadrukkelijk niet de taak van ‘Count me in’ om ervoor te zorgen dat deelnemers/vertegenwoordigers een externe vergoeding krijgen zoals PGB of andere bijdragen vanuit de WMO of andere fondsen. Wel wordt door ‘Count me in’ medewerking verleend en informatie verstrekt aan derden na toestemming van deelnemer/vertegenwoordiger om een externe vergoeding mogelijk te maken of te bevorderen.

artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. ‘Count me in’ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, rekening houdend met de fysieke en mentale mogelijkheden van de deelnemer. 
 2. De uitvoering van de overeenkomst kan op verzoek van de deelnemer/vertegenwoordiger periodiek worden geëvalueerd en waar nodig of gewenst worden aangepast.
 3. Inschrijving vindt plaats door middel van het invullen van het inschrijfformulier na een kosteloos intakegesprek en proefsessie. Op deze manier wordt op een zo verantwoord mogelijke wijze uitvoering gegeven aan de overeenkomst en/of de wensen van de deelnemer/vertegenwoordiger, eventueel rekening houden met beperkingen van de deelnemer. Voor aanvang van de eerste betaalde sessie dient een handtekening van deelnemer/vertegenwoordiger voor akkoord op de dienstenovereenkomst  en bevestiging van ontvangst van de algemene voorwaarden en het privacy statement geplaatst te worden. 
 4. Aanmelding voor de sessies kan gedurende het gehele drumjaar.  Deelnemers tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun wettelijke vertegenwoordiger. Met de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacy statement. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk per e-mail of whatsapp te worden doorgegeven aan  ‘Count me in’. Zie voor actuele contactgegevens van ‘Count me in’ de website www.drumspeelplaats.nl
 5. Beide partijen, zowel ‘Count me in’ als de deelnemer/vertegenwoordiger, kunnen tijdens het drumjaar te allen tijde de overeenkomst zonder opgave van redenen opzeggen. De opzegtermijn is de lopende maand plus aansluitend 1 maand en kan schriftelijk,  per e-mail of whatsapp ingediend te worden. Zie voor actuele contactgegevens de website www.drumspeelplaats.nl Gaat een der partijen daartoe over dan is de deelnemer alsnog gehouden tot betaling van de sessies die tot datum opzegging hebben plaatsgevonden.
 6. De opzegtermijn hoeft door ‘Count me in’ niet in acht te worden genomen indien deze niet of onvoldoende in staat is de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als onvoldoende communicatie met de deelnemer mogelijk is, als ‘Count me in’ het niet langer verantwoord acht of niet in staat is de overeenkomst naar letter en geest uit te voeren, als de veiligheid en/of gezondheid van ‘Count me in’ of deelnemer in het geding is, als er een verstoring in de relatie tussen ‘Count me in’ en deelnemer/vertegenwoordiger is ontstaan of als deelnemer/vertegenwoordiger in onvoldoende mate medewerking verleent aan gemaakt afspraken voortvloeiend uit de overeenkomst. Tussentijdse opzegging volgens dit artikel vindt niet eerder plaats dan nadat met de deelnemer/vertegenwoordiger de reden van voorgenomen opzegging is besproken of, indien dat niet mogelijk blijkt, hij/zij van de reden op de hoogte is gesteld per telefoon, e-mail of whatsapp.
 7. De deelnemer heeft recht op 40 sessies per drumjaar bij een volledige inschrijving. Het aantal sessies – evenals het te betalen sessiegeld – wordt evenredig verminderd wanneer de deelnemer zich in de loop van het drumjaar inschrijft.
 8. In overleg met de deelnemer wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste sessiedag en sessietijd afgesproken. Aanpassing van dag en tijd daarna kan altijd in overleg doorgevoerd worden mits de agenda van ‘Count me in’ daar de ruimte toe biedt.
 9. Afwezigheid zonder afmelding: Indien een deelnemer – zonder afmelding – niet op de afgesproken tijd  aanwezig is, vervalt het recht op die sessie. Er vindt geen restitutie van de lopende termijn plaats.
 10. Afwezigheid met afmelding: Wanneer een deelnemer/vertegenwoordiger  minimaal 1 week van tevoren aangeeft niet op de vaste tijd te kunnen komen wordt geprobeerd – in onderling overleg – de sessie op een ander tijdstip te geven, rekening houdend met de beschikbaarheid van ‘Count me in’. Indien geen geschikt tijdstip kan worden afgesproken mist de deelnemer de sessie. Er vindt dan 50%  restitutie van cursusgeld plaats.
 11. Afwezigheid ‘Count me in’: Uitval van sessies door ‘Count me in’ (ziekte, bijscholing, optredens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie. In eerste instantie worden de sessies ingehaald of wordt er een vervanger ingezet. Indien onverhoopt sessies door afwezigheid van ‘Count me in’ zijn vervallen, vindt restitutie van alle gemiste sessies die betaald zijn plaats aan het einde van het kalenderjaar per 31 december.

artikel 4 - vergoedingen

 1. De termijn is bij vooruitbetaling verschuldigd per de eerste van iedere maand. Het voor de deelnemer/vertegenwoordiger geldende tarief wordt verdeeld over 12 gelijke termijnen.
 2. Deelnemers tot 21 jaar zijn vrijgesteld van 21% BTW.
 3. Actuele tarieven zijn te vinden op tarievenpagina van de website www.drumspeelplaats.nl
 4. De deelnemer/vertegenwoordiger is niet gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten.
 5. Bij een betalingsachterstand is ‘Count me in’ gerechtigd nog te verrichten sessies tot nader order stop te zetten. De betalingsverplichting wordt daarmee niet opgeschort en beide partijen verplichten zich om tot een oplossing te komen en het nakomen van de verplichtingen te bevorderen. 
 6. De tarieven zijn gedifferentieerd naar sessietijd, soort sessie en leeftijd en kunnen worden teruggevonden op de tarievenpagina van de website www.drumspeelplaats.nl Tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari aangepast worden, klanten worden daarover voor 1 december van het voorafgaande jaar geïnformeerd.

artikel 5 - Instrumenten en materialen

 1. ‘Count me in’ heeft voor iedere deelnemer een compleet drumstel, inclusief bekkens, pedalen en kruk, beschikbaar. Drumstokken zijn afhankelijk van leeftijd, handen en persoonlijke voorkeuren van de deelnemer en worden daarom niet ter beschikking gesteld, met uitzondering van afgesproken proefsessies.
 2. De aanschaf van drumstokken, boeken, oefenmateriaal voor thuis en ander materiaal is voor kosten van de deelnemer/vertegenwoordiger. 
 3. ‘Count me in’ biedt tijdens de sessies materiaal voor gehoorbescherming aan. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om hier wel of geen gebruik van te maken. ‘Count me in’ is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk  voor enige gehoorbeschadiging.
 4. Op verzoek van de deelnemer/vertegenwoordiger zal ‘Count me in’ adviseren over aanschaf van instrumenten en/of materialen. Het aanschaffen en installeren is de verantwoordelijkheid van deelnemer/vertegenwoordiger, ‘Count me in’ kan in overleg en met uitsluiting van aansprakelijkheid wel behulpzaam zijn bij dit proces. 

artikel 6 - AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en portretrecht: 

 1. ‘Count me in’ maakt mogelijk foto’s en/of audioreportages van sessies, voorstellingen en uitvoeringen. De opnamen kunnen worden gebruikt voor feedback aan deelnemers, informeren van ouders/verzorgers. 
 2. Met het ondertekenen van de dienstenovereenkomst verklaart deelnemer/vertegenwoordiger akkoord te gaan met het maken en delen van dit materiaal. U kunt  bezwaar maken tegen dit akkoord door dit met een aantekening toe te voegen aan de dienstenovereenkomst. Van die individuele deelnemer zal dan nimmer enige opname gemaakt worden. 
 3. Indien  beeld- en geluidsmateriaal wordt gebruikt voor publiciteitsdoeleinden ten behoeve van ‘Count me in’ op de website, in een brochure etc. zal altijd per opname vooraf toestemming gevraagd worden aan de deelnemer/vertegenwoordiger.
 4.  ‘Count me in’ informeert u met deze algemene voorwaarden dat uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Dit bestand wordt uitsluitend gebruikt voor het kunnen uitvoeren van de dienstenovereenkomst en deze algemene voorwaarden plus het op de hoogte houden van deelnemers, ouders en verzorgers van alles wat als relevant kan worden verondersteld aangaande het volgen van de sessies. Met het ondertekenen van de dienstenovereenkomst geeft de deelnemer/vertegenwoordiger  uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze gegevens worden nimmer zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. 
 5. De deelnemer/vertegenwoordiger kan inzage vragen in opgeslagen data, of een eerder gegeven toestemming altijd intrekken.
 6. De gegevens van de deelnemer/vertegenwoordiger wordt maximaal bewaard tot 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst of zolang als door enige wettelijke bepaling wordt voorgeschreven. 
 7. Als bijlage van deze algemene voorwaarden wordt ook een privacy statement toegevoegd. Deze is naast deze algemene voorwaarden ook te lezen op de website www.drumspeelplaats.nl

artikel7 - Overige bepalingen

 1. Aansprakelijkheid: ‘Count me in’  is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers of voor enig letsel of schade aan/van de deelnemer. 
 2. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een WA-verzekering voor bedrijven. 
 3. De aansprakelijkheid van ‘Count me in’ is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar in voorkomend geval te verstrekken uitkering.
 4. ‘Count me in’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.
 5. Deelnemen aan de sessies en het betreden van de locaties van ‘Count me in’ is geheel op eigen risico.

artikel 8 - overmacht

 1. Iedere verplichting van ‘Count me in’ tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet behoorlijk mogelijk is.
 2. Voor zover ten tijde van het intreden van een overmachtsituatie al betalingsverplichtingen aan ‘Count me in’ door de deelnemer/vertegenwoordiger zijn ontstaan is de deelnemer/vertegenwoordiger gehouden deze te voldoen.

Klacht? Suggestie? Compliment?

Drumspeelplaats ‘Count me in’ hoort graag van u welke zaken goed gaan of beter kunnen. Klachten, suggesties ter verbetering, of complimenten kunt u doorgeven via e-mail of whatsapp. ‘Count me in’ stelt alles in het werk om binnen een week op klachten te reageren. Indien dit niet lukt laat ‘Count me in’ weten wanneer wel verwacht wordt op de klacht te reageren.

Gegevens Drumspeelplaats ‘Count me in’
Naam: ‘Count me in’
KvK-nummer: 85515477
BTW-nummer: NL 002798444B30
Rekeningnummer: NL07 RABO 0189 1158 82 

Contact:
Mobiel 06-48 08 75 70
E-mail info@drumspeelplaats.nl
Website www.drumspeelplaats.nl

Webdesign en realisatie: dehoopenkoning.nl